PRIVACY VERKLARING OPPLE LIGHTING B.V.

Opple Lighting B.V. (onderdeel van Opple Lighting Co., Ltd) inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna ‘OPPLE’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) neemt uw privacy zeer serieus. Deze privacy verklaring (hierna ‘verklaring’) bevat informatie over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoe wij die gebruiken en waarom we die nodig hebben.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die we verzamelen lopen uiteen al naargelang het doeleinde van de verzameling en het product dat, of de dienst die, we aan u leveren. In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een met ons een overeenkomst aangaat, als u onze websites bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. In algemene zin kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzamelen:

 • persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummers;
 • communicatie met ons die details kan omvatten van (chat)gesprekken en andere contacten met onze customer service desk;
 • demografische informatie, zoals uw geslacht en voorkeuren. Bij ‘voorkeur’ kunt u bijvoorbeeld denken aan uw voorkeur voor bepaalde producten die we aanbieden, en uw interesse daarin;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, browsergeschiedenis, zoals bezochte webpagina’s, datum van uw bezoek en locatie van uw bezoek;
 • betaalinformatie voor aankopen, zoals uw factuurnaam, factuuradres en betaalgegevens zoals uw creditcardgegevens of bankrekeningnummer;
 • gegevens over productgarantie, zoals uw e-mailadres en aankoopbewijs van het product.
 • sociale-mediaprofielen;
 • sollicitatie en recruitmentgegevens, zoals opleiding- en loopbaangegevens, zoals de opleiding- en loopbaangegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie;
 • alle overige gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites. We kunnen ook indirect persoonsgegevens over u verzamelen wanneer:

 • u via sociale-mediapagina’s, websites of apps content deelt met betrekking tot onze producten of diensten als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; of
 • we persoonsgegevens over u te weten komen of verzamelen door kennis te nemen van informatie die via andere websites is verzameld (het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij een advertentie op een website van een derde plaatsen en vervolgens, wanneer u die aanklikt, informatie ontvangen over u en andere bezoekers van die website, waarmee wij vervolgens het bereik en het succes van die advertentie kunnen meten).

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Meer specifiek kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, houden, gebruiken en bekendmaken om:

 • uw betalingen te verwerken als u producten bij ons koopt, uw orderstatus aan u door te geven, uw vragen en verzoeken in behandeling te nemen en eventuele garantieclaims en klachten af te handelen;
 • uw vragen te beantwoorden of met u contact op te nemen om een reactie op uw vragen en/of verzoeken te geven;
 • informatie aan u te verstrekken en uw aanmelding voor onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie te beheren;
 • onze diensten, producten, wijze van communiceren en de functionaliteiten van onze websites verder te ontwikkelen en te optimaliseren;
 • de identiteit van personen die langs de elektronische weg, telefonisch of anderszins contact met ons opnemen, te verifiëren;
 • onze dagelijkse bedrijfsvoering te beheren in verband met uw deelname aan onze sollicitatieprocedure, promotieactiviteiten of uw verzoek;
 • te voorzien in onze behoeften op het gebied van kwaliteitsborging en interne training in dat kader;
 • u als klant gepersonaliseerde producten en boodschappen, en tips over producten te kunnen bieden rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media op basis van uw interesses en voorkeuren op basis van uw toestemming vastgelegd op onze websites;
 • een goed beeld te krijgen van de interesses, wensen en veranderende behoeften van klanten om onze websites en onze actuele producten en diensten te verbeteren en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben in verband met wettelijke verplichtingen of een contractuele relatie die wij met u hebben. Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovengenoemde of andere doeleinden, dan brengen we u daarvan op de hoogte vóór of tijdens het verzamelen van deze persoonsgegevens. Indien van toepassing, vragen we u altijd om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

E-mail of reguliere post

Indien u (indien van toepassing, met toestemming) van ons e-mails of reguliere post met informatie ontvangt over nieuwe producten en diensten, dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via de afmeldlink in het betreffende e-mailbericht of door een afmelding te verzenden via e-mail of reguliere post. U kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken zoals opgenomen aan het eind van deze verklaring.

Social Media

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Ons doel hiermee is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media worden gesteld, te beantwoorden. Hiervoor volgen wij het internet en social media kanalen, zoals Twitter, Facebook en blogs. Het is mogelijk dat bij het beantwoorden van vragen, het deelnemen aan feeds en het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze worden in overeenstemming met deze verklaring verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen.

Welke rechten heeft u?

Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek daartoe de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in bezit hebben, kunt u contact met ons opnemen. Hiervoor kunt u de contactgegevens gebruiken zoals opgenomen aan het eind van deze verklaring.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de exacte persoonsgegevens van u die wij hebben;
 • het laten corrigeren van foutieve gegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming; en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Mocht u gebruik van willen maken van uw rechten, dan vragen wij vriendelijk altijd duidelijk aan te geven wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij bijvoorbeeld dat alleen de strikt noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en geüpdatet worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen: toegangscontroles op laptops en systemen, het gebruik van firewalls en de beveiliging van netwerkverbindingen en servers.

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze verklaring worden verkocht, gedeeld met derden of bekendgemaakt. Het is wel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen als de wet en/of overheidsinstanties dit vereisen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met gelieerde ondernemingen en organisaties die voldoende waarborgen bieden ter zake uw persoonsgegevens, die deze gegevens beschermen en die op dezelfde of soortgelijke wijze als wij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving op privacy gebied. Uw persoonsgegevens worden voor de beschreven doeleinden verder met  externe service providers gedeeld die diensten verlenen zoals, gegevensanalyses, hosting van onze websites, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering, CRM, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, customer services, e-mail, identiteitsbeheer, evenementenbeheer, controles, marketing, etc. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan externe sponsors van wedstrijden en soortgelijke promoties.

Gegevens delen met het buitenland

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Wij dragen er in dat geval zorg voor dat dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking altijd met passende waarborgen wordt omringd.

Deze waarborgen omvatten:

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Deze standaardcontractbepalingen bieden voldoende waarborgen om te voldoen aan de adequaatheids- en beveiligingsvereisten van de Europese privacywetgeving; of
 • certificeringen waaruit blijkt dat derden buiten de EER persoonsgegevens verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de AVG. Deze certificeringen worden goedgekeurd door de Europese Commissie, een bevoegde toezichthoudende autoriteit of een bevoegde nationale accreditatie-instantie zoals bedoeld in de Europese privacywetgeving

Cookies en andere technologieën

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen via cookies en andere technologieën. Dit kan het geval zijn wanneer u onze online promoties bekijkt of onze websites of websites van derden bezoekt. Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijnen aan.

Klachten

Wij helpen u graag verder in het geval van klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u in het geval van een klacht contact op te nemen via de contactgegevens die aan het eind van deze verklaring zijn opgenomen. Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig te checken of deze verklaring is gewijzigd.

Contact

Voor opmerkingen, vragen of klachten over deze verklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via Marcom@OPPLE.com, telefoonnummer: +31 (0)88 056 7890 Adres: Meerenakkerweg 1-07, 5652 AR Eindhoven, Nederland.

Versie

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 juli 2018.