Gebruiksvoorwaarden

Dank voor uw aankoop! De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten.

ALGEMENE VOORWAARDEN Opple Lighting B.V.


1. Definities

a. Opple Lighting B.V.: Opple Lighting B.V. en aan haargelieerde entiteiten.
b. Klant(en): een natuurlijk persoon of onderneming metwie of waarmee Opple Lighting B.V. en zijn medewerkers zaken doet, waaronder vertegenwoordiger(s), agent(en),bedrijfsopvolger(s) en bezoekers van de website.
c. Product(en): alle producten en diensten van Opple Lighting B.V. onder de merknaam Opple.


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van Opple Lighting B.V. en zijn leidend voor het bepalen van de relatie tussen Opple Lighting B.V. en zijn klanten. Andere voorwaarden zijn niet bindend voor Opple Lighting B.V., tenzij schriftelijk door Opple Lighting B.V. aanvaard. Opple Lighting B.V. wijst uitdrukkelijk eventuele, door de klant gehanteerde algemene voorwaarden af. Klant kan een aankoopopdracht (purchase order) afgeven, maar uitsluitend om administratieve redenen. Aanvullende of afwijkende voorwaarden in een dergelijke aankoopopdracht zijn van nul en gener waarde en binden Opple Lighting B.V. niet.


3. Aanbod

a.Opple Lighting B.V. kan nimmer worden gehouden aanhaar aanbiedingen. Aanbiedingen zijn niet bindend en kunnen op elk moment worden herroepen, tenzij Opple Lighting B.V. schriftelijk anders heeft medegedeeld.
b.Door Opple Lighting B.V. schriftelijk of mondeling aangebrachte wijzigingen houden een nieuwe aanbieding in, waarmee de vorige aanbieding automatisch wordtherroepen. Wijzigingen door klant van een aanbieding vanOpple Lighting B.V. houden een nieuw aanbod van klant in,dat door Opple Lighting B.V. naar eigen keuze kan worden geaccepteerd of afgewezen.
c.Tenzij eerder middels schriftelijke mededeling aan klantteruggetrokken, blijft het aanbod van Opple Lighting B.V.geldig voor de periode zoals vermeld in de aanbieding of,wanneer een dergelijke periode niet is aangegeven, voordertig (30) dagen vanaf de daarop aangegeven datum.


4. Producten, Prijzen en Belastingen

a. Productconfiguraties en prijzen kunnen op elk momentworden gewijzigd.
b. Prijzen zijn gebaseerd op levering ex magazijn Rotterdam (en zijn exclusief leverings- en servicekosten),tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
c. Alle prijzen in prijslijsten en op offertes zijn exclusief de navolgende kosten of bedragen, welke klant zal betalen:belastingen, heffingen, leges of rechten, of andere vergelijkbare lasten, aan Opple Lighting B.V. of aan klantopgelegd door een (fiscaal) orgaan (anders dan belastingen op resultaat opgelegd aan Opple Lighting B.V.),verwant aan de bestelling van klant, tenzij klant aan Opple Lighting B.V. een passend attest voor wederverkoop ofontheffing voor de leveringslocatie heeft verschaft. De leveringslocatie is de locatie waar Opple Lighting B.V. heteigendomsrecht of bezit overdraagt aan klant.
d. De genoemde prijzen zijn in euro’s, of in een andere valuta indien door Opple Lighting B.V. schriftelijk vermeld.klant draagt eventuele valutarisico, tenzij schriftelijkanders overeengekomen.


5. Informatie en Tekeningen

a. Alle door Opple Lighting B.V. verschafte specificaties,illustraties, tekeningen, gegevens, afmetingen en gewichten of anderszins opgenomen in catalogi, prijslijsten en ander advertentiemateriaal van Opple Lighting B.V. zijn uitsluitend bij benadering en bedoeld als algemene beschrijving van de producten en maken geen onderdeeluit van de overeenkomst.
b. Klanten dienen Opple Lighting B.V. alle relevante informatie te verschaffen die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Opple Lighting B.V. gaat uit van de volledigheid en correctheid van de geleverde informatie.


6. Verpakking

Tenzij in het aanbod anders vermeld zijn de prijzen inclusief verpakking volgens de gangbare standaard voor verpakkingen van Opple Lighting B.V. Andere door de klant gewenste verpakking of noodzakelijk geacht door Opple Lighting B.V. wordt in rekening gebracht bovenop de aangeboden prijs.


7. Bestellingen, annulering en afwijking

a. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van producten. Alle informatie op opdracht- en/of[ver]koopbevestigingen wordt geacht correct te zijn, tenzijbinnen 24 uur anders aan de Klantenservice van Opple Lighting B.V. is medegedeeld.
b.Bestellingen voor producten op voorraad (in magazijn Rotterdam) kunnen worden geannuleerd indien de annulering schriftelijk ten minste 5 werkdagen voor de aangegeven leveringsdatum heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval worden geen kosten in rekening gebracht.Indien de mededeling binnen 5 dagen van de leveringsdatum wordt gedaan, wordt 30% van hetfactuurbedrag, of een minimumbedrag van € 150,--, d.w.z.het grotere bedrag van de twee, in rekening gebracht als annuleringskosten.
c.Orders op bestelling of speciaal voor de klant gemaakte producten, waaronder doch niet uitsluitend promotie- oftestmateriaal, kunnen uitsluitend worden geannuleerd,indien de mededeling schriftelijk wordt gedaan binnen 3dagen na ontvangst van de bestelling. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht. Daarna is annulering niet langer mogelijk.
d.Een bestelling kan, naar de vrije keuze van Opple Lighting B.V., worden geannuleerd in geval van[voorlopige] surseance van betaling, faillissement of welke insolventieprocedure van de klant dan ook of in geval vanbeslaglegging op een van de producten van de klant.
e.Een order kan door de klant uitsluitend worden gewijzigd indien een dergelijke wijziging door Opple Lighting B.V. schriftelijk wordt geaccepteerd. Een dergelijke wijziging of annulering kan uitsluitend plaatsvinden op voorwaarde dat Opple Lighting B.V. een vergoeding ontvangt voor kosten of verliezen (waaronder,maar niet beperkt tot, gederfde winst).
f.Opple Lighting B.V. behoudt zich het recht voor de hoeveelheden van contractuele leveringen te wijzigen meteen maximum afwijking van 5% van de oorspronkelijke bestelhoeveelheid.


8. Transport, Levering, Risicoverlies, Eigendomsoverdracht

a. Klant is zich er van bewust dat producten eventueelinternationaal worden vervoerd door derden en datlevertijden slechts bij benadering zijn. Opple Lighting B.V.kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een vertraging in de levering van producten.
b. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vindtlevering plaats vanuit het magazijn. Opple Lighting B.V.heeft het recht in deelleveringen te leveren. Klant dientproducten tijdens reguliere kantooruren in ontvangst te nemen. Indien dit niet lukt, worden alle hieruitvoortvloeiende kosten (inclusief opslagkosten en vrachtkosten) in rekening gebracht volgens de tarieven van Opple Lighting B.V. of lokale tarieven.
c. Het risico op verlies of schade aan producten gaat overop Klant op het moment van levering vanuit het magazijn,zelfs als Opple Lighting B.V. de eigendom daarvan nog nietheeft overgedragen.
d. Opple Lighting B.V. is niet aansprakelijk jegens een klantof andere partij voor verlies of schade, waaronder directe of indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook dooreen vertraging in de levering, ongeacht of het voornoemde het gevolg is van nalatigheid van Opple Lighting B.V. of een andere partij, acties inhoudende een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst,staking of andere arbeidsongeregeldheden of enige andere oorzaak.
e.De eigendom van een product gaat pas over op de klantnadat de volledige koopprijs door Opple Lighting B.V. is ontvangen, op voorwaarde dat klant niet anderszins in gebreke is met betrekking tot de koopovereenkomst en deze voorwaarden.
f. Indien Opple Lighting B.V. op een ander adres dient te leveren dan het standaard leveringsadres van de klant,wordt klant bepaalde kosten in rekening gebracht. Als standaard leveringsadres wordt het adres gehanteerd zoals dit van klant bekend is bij Opple Lighting B.V. Het is de verantwoordelijkheid van klant het juiste standaardadres op te geven aan Opple Lighting B.V.
g. Indien, na melding dat de producten klaar zijn voorlevering, levering om welke reden dan ook is vertraagd buiten de macht van Opple Lighting B.V. om, heeft Opple Lighting B.V. het recht, naar eigen keuze, geschikte opslagruimte op zijn terrein of elders te organiseren en redelijke maatregelen te nemen om het belang van de klant in de producten te beschermen. De klant accepteert alle kosten voor opslag, verzekering, oponthoud,behandeling en andere aan een dergelijke opslag gerelateerde kosten.

9. Keuring, ontvangst/acceptatie van Producten

a. Claims in verband met tekorten of fouten in transport dienen binnen twee (2) dagen van ontvangst van een dergelijk transport aan Opple Lighting B.V. te worden gemeld. Indien klant dit niet op tijd meldt, is Opple Lighting B.V. niet verplicht dergelijke transporten te herstellen, tenzij Klant alle kosten daarvan draagt.
b. Onmiddellijk na ontvangst van een product, dient klantdit te testen en na te kijken op defecten en non-conformiteit ten aanzien van de schriftelijke, door Opple Lighting B.V. verschafte specificaties en zal Opple Lighting B.V. schriftelijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een product inlichten over eventuele defecten of non-conformiteit. Na deze periode van zeven (7) dagen, wordtklant geacht de producten onherroepelijk te hebben geaccepteerd, indien klant deze niet al eerderaccepteerde. Na acceptatie vervalt het recht de productenom welke reden dan ook af te wijzen of om acceptatie in te trekken. Klant stemt hierbij in dat een periode vanzeven (7) dagen een redelijke periode is voor keuring en intrekking.
c. Het enige en uitsluitende verhaal voor defecte producten is de vervanging of reparatie, uitsluitend naaroordeel van Opple Lighting B.V., van dergelijke productenof deel van dergelijke producten, zonder kosten voor klant.


10. Retouren

a. Producten worden niet geaccepteerd als retour behalve in extreem uitzonderlijke gevallen, met voorafgaandeschriftelijke toestemming van Opple Lighting B.V. Een creditnota voor teruggezonden producten wordt nietgegeven zonder de hierboven genoemde schriftelijke goedkeuring In het geval onjuiste producten zijn geretourneerd, behoudt Opple Lighting B.V. zich het rechtvoor te verzoeken deze producten binnen 5 werkdagen op te halen, waarna de producten zullen worden vernietigd en geen creditnota zal worden verschaft.
b. Geretourneerde producten dienen gratis aan Opple Lighting B.V. te worden geleverd, in goede staat, in volledige verpakkingshoeveelheden, in de oorspronkelijke
onbeschadigde/ongeopende/ongemarkeerde verpakking,niet gebruikt, in verkoopbare staat en nog vermeld te zijn in de actuele catalogus.
c. Behalve waar producten foutief of teveel zijn geleverd,worden door Opple Lighting B.V. bepaalde verwerkingskosten in rekening gebracht. Minimumherbevoorradingskosten van € 150,-- of 30% van de verkoopprijs van de geretourneerde producten, d.w.z. hetgrotere bedrag van de twee, is van toepassing op retouren geïnitieerd door klant.
d. Producten worden gecrediteerd tegen hetoorspronkelijke factuurbedrag of, indien dit onduidelijk is,de laagste prijs in de laatste 12 maanden.
e.Speciaal op bestelling gemaakte of geleverde productenof aflopende voorraadartikelen kunnen niet worden geretourneerd of gecrediteerd zonder schriftelijke toestemming vooraf.


11. Betalingen

a. Alle betalingen onder deze overeenkomst zullen worden gedaan in euro’s.
b. Indien een factuur door klant niet volledig binnen de vervaltermijn wordt voldaan, heeft Opple Lighting B.V. hetrecht, onverminderd haar andere wettelijke rechten, rente te berekenen op het achterstallige bedrag tegen een tariefvan 3% per jaar, bovenop het door de London InterbankOffer (LIBOR) voorgeschreven tarief, berekend vanaf de factuurdatum tot de werkelijke datum van volledige oflaatste betaling. Betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht op eventuele [cumulatieve]rente en het betalingssaldo, indien van toepassing, wordtin mindering gebracht op het openstaande saldo van de contractprijs.
c. Klanten met staffelkorting krijgen een kortingsboete voor late betaling waarbij elke te laat ontvangen betaling (bijv. aangezuiverde bedragen op onze bankrekening) nade vervaldatum een 10% vermindering van het recht op korting tot gevolg heeft.


12. Opschorting van uitvoering en retentierecht

a. Opple Lighting B.V. heeft het recht de uitvoering op te schorten (waaronder toekomstige deelleveringen) indien klant niet aan een van zijn verplichtingen voldoet, of indien Opple Lighting B.V. redelijkerwijs verwacht dat Klant nietaan zijn verplichtingen voldoet.
b. Indien klant – ondanks een schriftelijk verzoek met een betalingstermijn van minstens zeven dagen – niet geheelaan zijn verplichtingen voldoet, kan Opple Lighting B.V. zijn retentierecht ten opzichte van de producten en gelden vanklant uitoefenen, hetgeen betekent dat klant niet langerrecht heeft op levering van de producten.

13. Aansprakelijkheid en beperking van schade

a. Opple Lighting B.V. kan slechts aansprakelijk zijn voordirecte schade, voortvloeiende uit een aantoonbare,toerekenbare tekortkoming, welke schade ten hoogste hetfactuurbedrag van het betreffende product kan bedragen.Opple Lighting B.V. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens de ander voor aanvullende schadevergoeding, morele, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (waaronderwinstverlies, gebruiksverlies, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens of aankoopkosten voor vervangende producten, technologieën of diensten of kosten voordekking) in verband met of voortvloeiend uit de relatie tussen de partijen, als vermeende contractbreuk ofonrechtmatig gedrag, waaronder nalatigheid, zelfs alsOpple Lighting B.v. ingelicht is over de mogelijkheid vaneen dergelijke schade.
b. Klant vrijwaart Opple Lighting B.V., zijn huidige en toekomstige functionarissen, directeuren,aandeelhouders, medewerkers en agenten voor claims,eisen, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten,waaronder redelijke advocatuurkosten, voortvloeiend uit(i)het specifieke gebruik door klant van een product,waaronder productaansprakelijkheidsclaims of gedingen,tenzij een dergelijke geding uitsluitend gerelateerd is aan het product zelf en geen betrekking heeft op het gebruikvan of combinatie met andere producten, (ii)onbevoegd(e) onderhoud, reparatie of wijziging vanproducten door of namens Klant of zijn Klanten, of (iii)producten die vallen buiten de reguliere bedrijfsactiviteiten van Opple Lighting B.V. en die explicietwaren aangevraagd en/of ontworpen door klant.
c. Klant verplicht zich en stemt toe te allen tijde verzekeringen te nemen en te houden die volledige dekking geven voor alle aansprakelijkheid, risico’s en verlies/schade (waaronder, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een persoon, aansprakelijkheid gebaseerd op productaansprakelijkheidsclaims en aansprakelijkheid in verband met Artikel 14 hieronder) met betrekking totbedrijfsactiviteiten van klant in relatie tot de producten.


14. Documentatie

a. Opple Lighting B.V. blijft de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, op documenten, tekeningen, schema’s, berekeningen,ontwerpen of andere documenten, behorend bij een offerte, aanbod, opdracht of overeenkomst. De informatie mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanOpple Lighting B.V. niet geheel of gedeeltelijk openbaarworden gemaakt, geïmiteerd, gekopieerd, aangeboden ofgetoond aan derden. Delen van de gebruikte ofgedemonstreerde methode mogen daarnaast ook nietworden gebruikt voor verbetering van de diensten ofproducten van klant of een derde.
b. Het is klant echter toegestaan de informatie te gebruiken die beschikbaar is gemaakt in het kader van overeenkomsten met derden en deze aan hen te verschaffen tot de mate waarin dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, op voorwaarde dat de Klant de hiervoor onder a. vermelde verplichtingen oplegtaan de ingeschakelde derden.
c. Klant heeft niet het recht het ontwerp opnieuw in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opple Lighting B.V. Opple Lighting B.V. kan voorwaarden verbinden aan deze toestemming, waaronder een te betalen redelijke vergoeding. Opple Lighting B.V. zal zijn toestemming nietweigeren op onredelijke gronden.
d. Alle informatie afkomstig van Opple Lighting B.V. die als vertrouwelijk is aangegeven of waarvan de vertrouwelijkheid duidelijk is vanuit de aard van de informatie, dient als zodanig te worden behandeld. De hiervoor onder a. genoemde documenten dienen op eerste verzoek aan Opple Lighting B.V. te worden geretourneerd.
e. Klant vrijwaart Opple Lighting B.V. tegen alle door OppleLighting B.V. geleden of te lijden schade als gevolg van hetniet-nakomen of onvolledig nakomen van de bepalingen in dit artikel.


15. Vertrouwelijke Informatie

a. Vertrouwelijke Informatie betekent (i) het bestaan vanen de voorwaarden van een koopovereenkomst en (ii)niet-publieke, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die betrekking heeft op een bekendmakende partij, al dan niet technisch van aard, waaronder informatie die door de bekendmakende partij op het moment van bekend maken wordt aangemerkt als vertrouwelijke Informatie, metschriftelijke of visuele vertrouwelijkheidsbenaming, ofanderszins als dergelijke informatie, die onder die omstandigheden, door een redelijk persoon als vertrouwelijk of bedrijfseigen zou worden gezien.Niettegenstaande het voorgaande bevat vertrouwelijke Informatie niet informatie, technische gegevens ofknowhow die: (i) op het moment van bekendmaken al in het publieke domein is of daarna zonder beperking publiekbeschikbaar wordt, en in beide gevallen niet als gevolg vaneen handeling of nalaten van de ontvangende partij; (ii)rechtmatig wordt verkregen door de ontvangende partijvan een derde zonder beperking op bekendmaking; (iii)rechtmatig in het bezit is van de ontvangende partij op hetmoment van bekendmaking door de bekendmakende partij en niet anderszins onderworpen is aan beperking op bekendmaking; (iv) voor bekendmaking is goedgekeurd door voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bekendmakende partij; of (v) onafhankelijk en afzonderlijkontwikkeld is door beide partijen zonder gebruik van de vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij.
b. Elke partij stemt toe dat zij de vertrouwelijkheid van de door de andere partij verschafte vertrouwelijke Informatie zal beschermen en dat zij dezelfde zorg met betrekking tot dergelijke informatie in acht zal nemen als zij zou doen bij haar eigen vertrouwelijke informatie. De andere partij mag op geen enkele wijze vertrouwelijke Informatie verkopen, kopiëren en/of verspreiden aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij, welke toestemming kan worden gegeven of onthouden, geheel en absoluut naar keuze van die partij.
c. Elke partij stemt toe dat zij het aantal medewerkers ofderden die toegang hebben tot de vertrouwelijke Informatie van de andere partij zo veel mogelijk zalbeperken en deze toegang uitsluitend op basis van noodzakelijkheid zal verschaffen en uitsluitend nadat deze medewerkers en derden aan de mate vanvertrouwelijkheid zijn gebonden als in deze overeenkomstis uiteengezet.
d. Onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijk verzoekvan die strekking door de bekendmakende partij zal de ontvangende partij alle van de bekendmakende partijontvangen vertrouwelijke Informatie retourneren ofvernietigen, indien de bekendmakende partij dit verzoekt.
e. Bij overtreding door klant van een of meerverplichtingen in dit artikel verbeurt klant een onmiddellijkopeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,-- (in woorden: vijftigduizend euro) voor elke overtreding en tevens voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Deze boete heeft geen invloed op het recht op volledige compensatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


16. Overmacht

Opple Lighting B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij het uitvoeren of tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen volgens deze overeenkomst veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten haar macht vallen. Opple Lighting B.V. zal klant onmiddellijk schriftelijk inlichten over de redenen voor de vertraging of stilstand (en de vermoedelijke duur daarvan) en zal alle mogelijke stappen ondernemen om een einde te maken aan de vertraging of stilstand.


17. Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit deze voorwaarden of een andere overeenkomst tussen de partijen nietig, ongeldig of anderszins krachteloos is of ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, (i) zal deze bepaling worden gezien als zijnde opnieuw geformuleerd zo dicht mogelijk in betekenis bij de oorspronkelijke betekenis van de voorwaarden of overeenkomst krachtens het geldend recht, en (ii) de resterende voorwaarden, bepalingen, afspraken en beperkingen blijven geheel van kracht.


18. Inspanningsverplichting

Elk van de partijen verbindt zich tot en stemt toe namens zichzelf, haar opvolgers en haar rechtverkrijgenden,zonder verdere tegenprestatie, andere stukken,documenten en verklaringen op te stellen, uit te voeren, te erkennen, te archiveren, te publiceren en te leveren, en andere actie te ondernemen die volgens de wet nodig is ofredelijkerwijs nodig is voor de doeltreffende uitvoering vande doelstellingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst tussen de partijen.


19. Geen begunstigden

Een overeenkomst geldt uitsluitend voor de partijen die daarvan deel uitmaken en, tenzij daarin anders wordt overwogen, kan niemand enig recht ontleden aan de overeenkomst, anders dan de partijen.


20. Geen partnerschap

Niets uit enige overeenkomst tussen de partijen zal worden gelezen of uitgelegd als de vorming van een relatie van opdrachtgever en agent of als partnerschap tussen de partijen. Geen van de partijen mag vorderingen op de andere partij verpanden of pretenderen te verpanden of verklaringen, garanties of beloftes voor de andere partij maken of pretenderen te maken. Met dit verpandingsverbod beogen partijen goederenrechtelijke werking.


21. Toepasselijk recht en jurisdictie

Tenzij anders schriftelijk vermeld, is Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten en dienen deze als zodanig te worden uitgelegd, zonder dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) van toepassing is. Eventuele geschillen tussen de partijen dienen door de partijen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in ’het arrondissement Oost-Brabant te Nederland. De partijen stemmen toe en komen overeen dat deze rechtbank een geschikt forum is voor de uitspraak over alle wettelijke zaken, procedures en geschillen die voortvloeien uit of die te maken hebben met hun relatie. Iedere rechtsvordering tegen Opple Lighting B.V., ongeacht of deze te maken heeft met een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, dient binnen een (1) jaar na het ontstaan van de rechtsvordering aanhangig gemaakt te zijn, bij gebreke waarvan. een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten is.